Mikroföretagens växande roll i den globala ekonomin

Entreprenörskap kan avsevärt öka den ekonomiska tillväxten genom att introducera nya marknader, produkter och tjänster. Det utmanar också etablerade företag att förnya sig.

Som ett resultat minskar entreprenörerna importberoendet och främjar självständighet och inflöde av utländsk valuta. De skapar också arbetstillfällen och inkomster för den lokala ekonomin, vilket ökar BNP och inkomsten per capita.

Mikroföretagare skapar nya arbetstillfällen

Många väljer att bli mikroföretagare för att de vill ha en viss balans mellan arbete och privatliv. De vill kunna styra sina scheman och ägna sig åt nya hobbies eller intressen när det passar dem. De vill också hålla sina allmänna kostnader låga så att de kan maximera vinsten.

Dessa människor har ofta en mängd olika färdigheter och affärskunskaper som kan göra det möjligt för dem att expandera sina företag i framtiden. De har också unika marknadsinsikter som kan hjälpa dem att identifiera outnyttjade marknader eller möta kundernas krav.

Dessutom har deras företag lägre produktionskostnader och är mer effektiva än större företag, eftersom de inte lider av stordriftsfördelar. Detta gör att de kan ta ut ett rimligt pris och förbättra kvaliteten på sina varor och tjänster.

Dessutom kan de utmana etablerade företag och stimulera ekonomisk tillväxt genom att utveckla nya produkter eller öka konkurrensen. Detta håller ekonomierna friska och robusta under både goda och dåliga tider.

De vänder på könsindex

Kvinnliga mikroföretagare har vänt könsfördelningen i världsekonomin. De är dock fortfarande underrepresenterade i det totala näringslivet. De får mindre än 1 % av riskkapitalinvesteringarna, jämfört med nästan 2 % för företag som startats av män (Greene et al., 2017). Dessa kvinnoledda företag har en stark koppling till ekonomisk utveckling. Ojämlikhet mellan könen har en betydande negativ inverkan på entreprenörskap i allmänhet. Detta kan tillskrivas de kulturella föreställningar, sociala normer och ekonomiska begränsningar som hindrar kvinnors företagande (Ukpere et al., 2014).

Vi kan dock stödja dessa entreprenörer genom att skapa en gynnsam miljö som främjar deras verksamhet. Det är viktigt att ge dem tillgång till resurser, digital uppkoppling och en gemenskap. Vi kan också hjälpa dessa mikroföretag att tjäna pengar på sina färdigheter och hobbies genom plattformar som Etsy och Upwork. På så sätt kan de förvandla sin sidoverksamhet till ett fullfjädrat företag och påskynda sin tillväxt.

De driver innovation

Entreprenörskap handlar om att omvandla idéer till lönsamma företag. Och även om världen ofta hyllar kända entreprenörer kanske man förbiser hur många innovativa mikroentreprenörer som gör avtryck i den globala ekonomin.

Dessa entreprenörer verkar under en förenklad juridisk struktur och fokuserar på att betjäna en nischmarknad. De är också engagerade i kontinuerligt lärande och är väl insatta i behoven på sina lokala marknader.

Låt oss till exempel ta Hank, som är en stor fanatiker av ulltröjor. Hank har varit frustrerad över att traditionella galgar sträcker ut hans tröjor och lämnar fula gropar på deras axlar. Så Hank designar och tillverkar en ny galglösning speciellt för ulltröjor.

Hank äger nu ett mångmiljonföretag, och hans innovativa produkt hjälper till att hålla folks ylletröjor fina och mjuka. Och när hans företag växer anställer han medarbetare för att stödja verksamheten. Detta leder till ännu mer innovation. Med tiden får tillväxten hos dessa mikroföretagare en positiv effekt på sysselsättningen i deras länder.

De driver på den ekonomiska tillväxten

När människor omvandlar sina talanger och sin kreativitet till lönsamma företag är det ett utmärkt sätt att driva på den ekonomiska tillväxten. Men denna typ av entreprenörskap måste möjliggöras av ett ekosystem som tillhandahåller mentorskap, stöd och snabb tillgång till finansiering.

Om någon till exempel vill utveckla sin verksamhet med hemgjorda hantverk till ett fullfjädrat hantverksföretag kan de behöva hyra studioutrymme, anställa kundtjänstchefer och betala för andra allmänna omkostnader. Dessa kostnader kan äta upp vinsten, och man kan behöva låna eller rekrytera investerare för att finansiera expansionen.

Mikroföretagare driver ofta sina företag som enskilda firmor eller med förenklade juridiska strukturer, vilket gör det lättare för dem att få små kreditbelopp. Många mikroföretagare har dessutom en nischmarknad med en enda produkt eller tjänst, vilket gör att de kan vara mer flexibla i sin verksamhet. I slutändan leder dessa företagares ansträngningar till bättre levnadsstandard genom fler detaljhandelsanläggningar, ökad andel bostadsägare, färre slumområden och förbättrade sanitetstjänster.

Leave a Comment